ASEAN SME Transformation Study
ขอขอบคุณท่านที่สนใจดาวน์โหลด บทวิเคราะห์ ASEAN SME Transformation เพื่อรับบทวิเคราะห์ ฟรี กรุณาช่วยกรอกรายละเอียดของท่าน

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้

(I) ส่งรายละเอียดที่กรอกให้แก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
(II) ในกรณีที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้ธนาคารติดต่อกลับ ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้ (สายสนทนา ข้อความ และ/หรือ อีเมล์) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการ/ กิจกรรม UOB Business Banking ตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้
(III) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2561 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เลขทะเบียนการค้า 0107535000176