กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) พนักงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมาย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถติดต่อกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอสินเชื่อ และ/หรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางธนาคาร ให้แก่ข้าพเจ้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555