ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว
และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

 • สินเชื่อครอบคลุม
  ทั้งการขยายกิจการ
  และสภาพคล่อง

 • วงเงินสูงสุด
  40 ล้านบาท

 • สามารถขออนุมัติ
  วงเงินได้
  มากกว่ามูลค่าหลักประกัน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • สามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้หลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝาก ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • สามารถขออนุมัติวงเงินได้มากกว่ามูลค่าหลักประกัน
 • บริการสินเชื่อครบวงจร
  • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft)
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
  • หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
  • สินเชื่อธุรกิจนำเข้าส่งออก (Trade Finance)

หมายเหตุ : การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี
 • กรณีนิติบุคคล งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วไม่มีผลขาดทุนติดต่อกันในช่วง 3 ปีล่าสุด และไม่มีส่วนทุนติดลบ
 • ไม่เป็น NPL / ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ / ไม่มีประวัติชำระเงินล่าช้าในข้อมูลเครดิตบูโร

เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผุ้ค้ำประกัน / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป / เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผุ้ค้ำประกัน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีรายชื่อผู้จัดตั้ง / หนังสือจัดตั้งห้าง (กรณีห้างหุ้นส่วน) และข้อบังคับ
 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 7. งบการเงินฉบับนำส่งเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร 3 ปีล่าสุด (พร้อมความเห็นผู้ตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 8. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 9. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม )ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก
 11. ในกรณี Refinance สำเนาสัญญาสินเชื่อเดิม และหลักฐานการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน
 12. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 3. ทะเบียนพาณิชย์/ สำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา
 4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก
 8. ในกรณี Refinance สำเนาสัญญาสินเชื่อเดิม และหลักฐานการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน
 9. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน

(เลือกได้มากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)
ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้
 • ส่งรายละเอียดที่กรอกให้แก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้ธนาคารติดต่อกลับ
 • ข้าพเจ้ารับทราบ และตกลงดังนี้ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ติดต่อข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้ (สายสนทนา ข้อความ และ/หรือ อีเมล์) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการ/ กิจกรรม UOB Business Banking ตามหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้เลือกไว้
 • ธนาคารขออนุญาตติดต่อกลับลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555