ข้อมูลผู้ถือบัตรแคชพลัส

(ตัวอย่าง 0886667777)

(จดหมายยืนยันกรมธรรม์จะส่งเข้าอีเมลล์นี้)

รายละเอียดการเดินทาง

(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่อง โปรดระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สูงสุด)

(ตัวอย่าง 01/01/2562)

(ตัวอย่าง 01/01/2562)

(ตัวอย่าง : กรุงเทพ-ญี่ปุ่น + ญี่ปุ่น-ชิคาโก + ชิคาโก-ฟลอริดา)

(ตัวอย่าง : TG789 + TG456 + TG123)

(ตัวอย่าง : ฟลอริดา-ชิคาโก + ชิคาโก-ญี่ปุ่น + ญี่ปุ่น-กรุงเทพ)

(ตัวอย่าง : TG123 + TG456 + TG789)

การคุ้มครองนี้จะครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรที่อยู่ในอุปการะในกรณีที่ร่วมเดินทาง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี: กรุณาทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข ก่อนการใช้สิทธิทุกครั้งที่บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1231 กด 4

 • เฉพาะผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัสที่มี อายุ 20-60 ปีและออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น โดยวันที่มีการใช้สิทธิ์และวันเดินทางจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ บัตรแคชพลัสยังมีผลใช้บังคับ
 • บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางฟรี 1 สิทธิ์/ท่าน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทาง โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรแคชพลัสที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรแคชพลัสมากกว่า 1 ใบท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ผู้ถือบัตรแคชพลัสที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรแคชพลัสที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจาก วันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรแคชพลัส ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรแคชพลัสที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรแคชพลัสที่ใช้ใน การขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้
 • ชื่อบนหน้าบัตรแคชพลัสต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับสิทธิ์ บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรแคชพลัสไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การขอสิทธิประโยชน์นี้ผู้ถือบัตรตกลงและยอมรับว่า การกระทำใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร หากได้กระทำไปโดยมีการยืนยันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางธนาคาร ตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร ในขณะการแสดงเจตนาขอเป็นผู้เอาประกันภัยนั้น ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือบัตร โดยผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ถือบัตรตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ถือบัตรเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ถือบัตรหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 1231 กด 4
โทรสาร : 026950811
Email : info@thaivivat.co.th


สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555