รายละเอียดของผู้แนะนำ

รายละเอียดของผู้ที่ท่านต้องการแนะนำ


  • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบี แคชพลัสในปัจจุบัน ที่แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครฯของผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติจากธนาคาร โดยผู้ถูกแนะนำต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ต้องมีรายการกดเงินสดขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือ มีรายการแบ่งจ่ายรายเดือน (UOB iPlan) ผ่านวงเงินยูโอบี แคชพลัส หรือทำรายการเปลี่ยนวงเงินบัตรยูโอบี แคชพลัสเป็นเงินพร้อมใช้เข้าบัญชี (Call for Cash) อย่างน้อย 1 รายการ และผู้ถูกแนะนำต้องลงทะเบียนใช้บริการ UOB LINE CONNECT หรือ สมัครใช้บริการ UOB Mighty และทำการ log in UOB Mighty เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต/บัตรแคชพลัส
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส ของผู้แนะนำ 800 บาท ต่อการแนะนำเพื่อน 1 ท่าน ภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขข้างต้น (ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำ 1 คน ได้รับอนุมัติมากกว่า 1 บัตรฯ ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 800 บาท)
  • ผู้แนะนำต้องกรอกรายละเอียดของผู้ถูกแนะนำ ได้แก่ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ธนาคารติดต่อกลับ ซึ่งผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม UOB Member Get Member ก่อนเท่านั้น
  • ผู้ถูกแนะนำที่เข้าร่วมรายการ Member Get Member นี้ต้องเป็นผู้ที่ปัจจุบันไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัสกับธนาคาร หรือเคยมีแต่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยกเลิกบัตรเครดิตและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
  1. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
  2. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) แผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิต โทร. 0-2089-9999