ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว
และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้


สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ (UOB Refinance)

การย้ายสินเชื่อบ้านมาผ่อนกับธนาคารใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น หรือผ่อนนานขึ้น แล้วแต่ความต้องการและความสามารถในการผ่อนของผู้ขอรีไฟแนนซ์ และยังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ด้วย

ลดภาระดอกเบี้ย
จ่ายค่างวดลดลง
ช่วยลดภาระ เพิ่มสภาพคล่อง
กู้เพิ่มง่าย ใช้จ่ายตามต้องการ
ไม่จำกัดวัถุประสงค์ในการกู้

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาปัจจุบันอยู่ที่ 5.86% ถึง 7.02%*

 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชันอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ณ ขณะนั้นๆ สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ต.ค. 2566 = 8.80% ต่อปีทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติม ดูได้จากหัวข้อของสินเชื่อแต่ละประเภทตามด้านล่าง

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 • กรณีไถ่ถอนจำนองเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-finance) ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก นับจากวันที่กู้ จะมีค่าปรับ 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง (เฉพาะวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้น)
 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 8.80% (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 04 ต.ค. 66) อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้)
 • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
  • ค่าสํารวจ และประเมิน หลักประกัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภท พื้นที่ และที่ตั้งหลักประกัน)
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
   • ค่าจดจํานอง 1% ของทุนจํานอง

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร

 • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัย เลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการเป็นพนักงานขององค์กรได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
 • ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารข้างต้น
 • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555
สำนักงานใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ 690 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110