ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

คุณสมบัติของ UOB iCASH

 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท*
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 - 60 เดือน
 • อนุมัติภายใน 3 วัน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี iCASH

สัญชาติ: ไทย 

อายุผู้สมัคร: 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้

 • พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน

 • 4 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านการทดลองงาน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : พนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับ : เจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1 ปีขึ้นไป)

  ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง

  ประเภทของลูกค้า
  รายได้ต่อเดือน (บาท)
  อัตราดอกเบี้ย
  พนักงาน
  ประจำ
  15,000 - 49,999
  24.99%
  50,000 - 79,999
  22.99%
  80,000 - 99,999
  20.99%
  100,000 - 149,999
  18.99%
  150,000 - 299,999
  17.99%
  ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป
  16.99%
  เจ้าของ
  กิจการ
  20,000 - 99,999
  24.99%
  ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป
  21.99%

   

 • อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด เงินงวดชำระ งวดละ 5,340 บาท

 1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
  (ยอดเงินกู้คงค้าง ×อัตราดอกเบี้ย) / 12
  =
  (100,000×24.99%) / 12
    = 2,083

  หมายเหตุ: ดอกเบี้ยของงวดแรกจะคิดจากจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง

  (ยอดเงินกู้คงค้าง ×อัตราดอกเบี้ย×จำนวนวันที่กู้จริง) / 365
 2. วิธีการคำนวณยอดชำระเงินต้น
  เงินงวดชำระ – ดอกเบี้ยการใช้วงเงินที่ได้จากข้อที่ 1.
  = 5,340 - 2,083 = 3,257 บาท

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

สนใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช กรุณากรอกข้อมูล

(ตัวอย่าง 0886667777)

 

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น
 • รับหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 มูลค่า 5,290 บาท จำนวน 1 เครื่อง/ลูกค้า เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป และกรอกข้อมูลอีเมลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องไม่มีการยกเลิกสินเชื่อ UOB iCASH หลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 วัน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH กับธนาคารมาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH และได้ทำการชำระปิดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน จนถึงวันสมัครสินเชื่อนี้
 • ธนาคารจะจัดส่งหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 ตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งยอดภายใน 90 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 • ลูกค้าจะต้องคงสถานะบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH ให้เป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของกำนัลให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% (2 เดือนแรก) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ iCASH Hotline โทร. 1420 หรือ ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

 • สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น
 • รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni Blue Sky ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,550 บาท/ลูกค้า เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และกรอกข้อมูลอีเมลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องไม่มีการยกเลิกสินเชื่อ UOB iCASH หลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อภายใน 30 วัน
วงเงินอนุมัติ ของกำนัลที่ได้รับ/ลูกค้า
150,000 - 299,999 บาท

กระเป๋าเดินทาง Caggioni Blue Sky ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,550 บาท 

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH กับธนาคารมาก่อน
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าตามที่อยู่ที่ระบุในใบแจ้งยอดภายใน 90 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% (2 เดือนแรก) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ของกำนัลนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อiCASH Hotline โทร. 1420 หรือ ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ และได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ลูกค้า เมื่อได้รับวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 300,000-599,999 บาท และกรอกข้อมูลอีเมลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดดังนี้

  วงเงินอนุมัติ

  มูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับ/ลูกค้า

  300,000 - 399,999 บาท

  3,000 บาท

  400,000 - 499,999 บาท

  4,000 บาท

  500,000 - 599,999 บาท

  5,000 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH กับธนาคารมาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยมีบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH และได้ทำการชำระปิดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน จนถึงวันสมัครสินเชื่อนี้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH ภายใน 60 วัน นับจากที่ลูกค้าได้ชำระสินเชื่อครบถ้วน 3 รอบบัญชีตามเงื่อนไขของการให้บริการสินเชื่อ UOB iCASH
 • ลูกค้าจะต้องคงสถานะบัญชีสินเชื่อ UOB iCASH ให้เป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อ
 • ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ UOB iCASH ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5.99% (2 เดือนแรก) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อiCASH Hotline โทร. 1420 หรือ ที่เว็บไซต์ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข
 1. ข้าพเจ้าประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ในการติดต่อกลับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการข้างต้นให้แก่ข้าพเจ้า
 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารฯ เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช, บัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เป็นต้น (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ TMRW)

  หมายเหตุ : หากท่านมีความประสงค์ถอนความยินยอมในข้อ 2 นี้ กรุณาคลิก ที่นี่

 3. ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนของข้าพเจ้า ตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

โปรดตรวจสอบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการติดต่อกลับ


หรือ

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ i-Cash Hotline 1420
ค้นหาข้อมูลสาขา คลิกที่นี่