UOB PayAnything

กรุณาระบุยอด ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยไม่ต้องใส่จุดทศนิยมและหลักสตางค์

ยกเว้นการพิมพ์ตัวอักษรพิเศษ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything

ยอมรับเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ และรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารจะมีการติดต่อกลับ ด้วยเบอร์ติดต่อของธนาคาร 02-285-1555 หรือเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 02-093-XXXX เพื่อยืนยันการทำรายการ
I agree to the terms and conditions of the product and acknowledge that bank representatives may contact me back using the bank’s contact number 02-285-1555 or number starting with 02-093-XXX to confirm the transaction.

 1. บริการ UOB PayAnything เป็นบริการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของผู้สมัครใช้บริการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารยูโอบี (“ธนาคารฯ”) อนุมัติ
 2. บริการ UOB PayAnything สามารถใช้ได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี และ บัตรเครดิตยูโอบีภายใต้แบรนด์ซิตี้ บัตรหลักทุกประภท (“สมาชิก”) ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 3. ในการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything สมาชิกจะต้องระบุรายละเอียดการทำรายการตามที่ธนาคารฯ กำหนด โดยทำรายการต่อครั้งได้สูงสุด 699,999 บาท หรือตามวงเงินคงเหลือ แล้วแต่ยอดใดจะต่ำกว่า
 4. เมื่อการสมัครใช้บริการ UOB PayAnything ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ ธนาคารฯ จะโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตของสมาชิก เพื่อสำรองจ่ายล่วงหน้าเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน ดังนั้นสมาชิกจะต้องมีวงเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับยอดทำรายการรวมถึงค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินจากวงเงินบัตรเครดิตจะสำเร็จภายใน 1 วันทำการ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยืนยันการทำรายการกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร และ ธนาคารฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง SMS หลังจากการโอนเงินสำเร็จ
 5. กรณีทำรายการ UOB PayAnything เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการใดๆ นั้น ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

ค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 1. บริการ UOB PayAnything มีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนไม่เกิน 1.50% ของยอดทำรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสมาชิกแต่ละท่านอาจได้รับข้อเสนอเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ UOB PayAnything ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสมาชิกอาจได้รับแจ้งจากธนาคารฯ เป็นครั้งคราว ผ่านช่องทางการขาย รวมถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าที่ดำเนินการโดยธนาคารฯเอง หรือโดยผู้ให้บริการภายนอก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตที่สมาชิกทำรายการ
 2. กรณีที่สมาชิกมียอดคงค้างชำระบัตรเครดิตในรอบบัญชีก่อนหน้าหรือในรอบบัญชี ณ ขณะสมัครใช้บริการ UOB PayAnything อันอาจเกิดจากการที่ไม่ได้มีการชำระหนี้ หรือชำระขั้นต่ำ หรือชำระเพียงบางส่วน หรือกรณีที่สมาชิกชำระหนี้เพียงบางส่วนสำหรับรายการ UOB PayAnything ในครั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับรายการ UOB PayAnything จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยได้ที่ https://www.uob.co.th/personal/cards/credit/4styles.page

คะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนที่จะได้รับจากรายการ UOB PayAnything

 1. รายการ UOB PayAnything ถือเป็นรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของสมาชิก และจะถูกนำไปคำนวณคะแนนสะสม (สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสม) หรือเครดิตเงินคืน(สำหรับประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงิน) ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตแต่ละประเภทที่สมาชิกทำรายการ
 2. จำกัดยอดทำรายการที่นำไปคำนวณคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี/รอบบัญชี กรณีที่มียอดบันทึกรายการเกิดขึ้นใน 1 วันก่อนวันตัดรอบบัญชี และ/หรือ ในวันตัดรอบบัญชี ยอดบันทึกรายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวณรวมกับคะแนนสะสม/เครดิตเงินคืน ในรอบบัญชีถัดไป โดยจะไม่เกิน 100,000 บาท/บัญชี ในรอบบัญชีนั้นๆ

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ประจำเดือน 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 คลิก

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) (“สมาชิก”) เมื่อทำรายการ UOB PayAnything ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ในทุกๆช่องทางการสมัคร อาทิ UOB LINE CONNECT, SMS, Telesales, Call Center หรือผ่านเว็บไซต์ www.uob.co.th/paform ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 2. สมาชิกต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UPA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4545111 (ตัวอย่าง UPA401999999999) (ค่าส่ง SMS 3บาท/ครั้ง) โดยสมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันหลังการลงทะเบียนสำเร็จสำหรับหมายเลขบัตรฯ ที่ลูกค้าส่งมา เพราะฉะนั้นสมาชิกต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมายเลขบัตรฯที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ามานั้นถูกต้อง กรณีสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรฯผิด สมาชิกจะเสียสิทธิ์รับบัตรกำนัลในเดือนนั้นๆ
 3. สมาชิกต้องเก็บหลักฐานการส่ง SMS ที่ปรากฏเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายและวันที่ส่ง SMS เพื่อใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ถือบัตรฯแจ้งไม่ตรงกับฐานข้อมูลของธนาคารฯ เกี่ยวกับการลงทะเบียน SMS
 4. สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลโลตัสเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีที่ไม่เคยทำรายการ UOB PayAnything มาก่อนเท่านั้น ได้แก่ ลูกค้าที่ไม่เคยมียอดทำรายการ UOB PayAnything ก่อน 1 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นเดือน เมษายน 2567 สำหรับยอดทำรายการระหว่าง 1 – 30 เมษายน 2567 เท่านั้น ลูกค้าที่ไม่เคยมียอดทำรายการUOB PayAnything ก่อน 1 พฤษภาคม 2567 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นเดือน พฤษภาคม 2567 สำหรับยอดทำรายการระหว่าง 1 – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น และ ลูกค้าที่ไม่เคยมียอดทำรายการ UOB PayAnything ก่อน 1 มิถุนายน 2567 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นเดือน มิถุนายน 2567 สำหรับยอดทำรายการระหว่าง 1 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 5. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 80,000 บาท, รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 400 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 130,000 บาท, รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 800 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 200,000 บาท, รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 1,800 เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 400,000 บาท และ รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 2,500 บาท เมื่อมียอดทำรายการรวมตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป
 6. ธนาคารจะคำนวนยอดทำรายการแต่ละเดือน จากยอดทำรายการ UOB PayAnything รวมของแต่ละบัตรเครดิต โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับบัตรกำนัลในมูลค่าสูงสุด จากการคำนวณยอดทำรายการรวมของบัตรเครดิตแต่ละใบ
 7. จำกัดการให้บัตรกำนัลโลตัสสูงสุด 1 ครั้ง / บัตรเครดิต/ เดือน
 8. บัตรกำนัลโลตัสไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 9. บัตรกำนัลสำหรับสมาชิกที่มียอดทำรายการ UOB PayAnything ระหว่าง 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการส่งเอกสารที่สมาชิกได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 30 กันยายน 2567 สมาชิก ต้องแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้เป็นปัจจุบันภายในเดือนที่ท่านทำรายการ กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดบัตรกำนัลโลตัส และ/หรือติดตามผลการจัดส่งบัตรกำนัล สมาชิกต้องติดต่อธนาคารฯภายใน 30 กันยายน 2567
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับบริการนี้
 11. ธนาคารฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง
 12. สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เป็นปัจจุบันเพื่อไม่ให้พลาดการรับสิทธิ์ได้ที่ โทร 02-285-1555 กด 0
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02-285-5555

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารฯบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้วข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต หากผู้สมัครใช้บริการมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่ 02-285-1555

 1. UOB PayAnything is a payment service to recipient's saving account using your available credit line. The terms and conditions are as approved by UOB (“Bank”).
 2. UOB PayAnything is available to all primary UOB credit card holders and UOB customers holding an existing primary Citi-branded card (“Member”), except corporate credit card.
 3. To enroll UOB PayAnything, members need to provide transaction details according to bank's specification with a maximum per transaction of THB 699,999 or up to your available credit limit, whichever is lower.
 4. Once your UOB PayAnything request is approved, the bank will transfer payments from the member's credit limit to prepay into recipient's account. The members must ensure sufficient available credit line, covering transaction amount and fee. The payment transfer is typically completed within 2 business days for transactions initiated before 5:00 PM on a business day or within 3 business days for transactions initiated after 5:00 PM on a business day or on non-business days. The bank will notify members of the successful transfer via SMS after completion.
 5. In the event of UOB PayAnything transactions for purchasing goods and/or services, the bank is not involved in the sale of products or provision of services by merchants. For any damages or defects, please contact the merchant directly.

Fee and interest charged

 1. The UOB PayAnything service incurs a fee of up to 1.5% of the transaction amount (inclusive of value-added tax). Members may be offered varying fee based on promotional campaigns, subject to periodic updates communicated by the bank through sales channels and advertisements, whether initiated by the bank or external service providers such as online media, etc. The applicable fee will be charged to the member's credit card used for UOB PayAnything transaction.
 2. If a member has an outstanding credit card balance from previous billing cycle or in the current billing cycle, at the time of enrolling UOB PayAnything, which may be resulted from non-payment, minimum payment, or partial payment, or if a member makes only partial payment for this UOB PayAnything transaction, the interest calculation for UOB PayAnything transactions will follow credit card interest calculation criteria. For more details on interest calculation, please visit https://www.uob.co.th/personal/cards/credit/4styles.page

UOB Rewards Points or Cash Rebate from UOB PayAnything Transaction

 1. UOB PayAnything is considered a type of transaction on member's credit card and is eligible for UOB Rewards points (for credit card with UOB Rewards program) or cashback (for credit card with cashback program), based on the terms and conditions of the specific credit card used for this transaction.
 2. Transaction amount eligible for UOB Rewards Points/cashback is capped at THB 100,000/account/billing cycle. In the event that transaction occurs one day before and/or on the billing cycle date, the transaction will be calculated and accumulated for UOB Rewards Points/cashback in the next billing cycle, whereas the total transaction amount in such billing cycle cannot exceed THB 100,000/account.

UOB PayAnything Promotion Campaign during 1 April – 30 June 2024 Click

 1. This promotion is exclusively for UOB credit cardholders issued in Thailand, excluding business credit cards (“Members”), who do UOB PayAnything transaction on UOB credit cards via all enrollment channels such as UOB LINE CONNECT, SMS, Telesales, Call Center or through the website www.uob.co.th/paform, during 1 April – 30 June 2024.
 2. Type UPA followed by last 12 digits of your Credit Card (no space between the number) and send to 4545111 (for example UPA401999999999) (THB 3/SMS). Customer will receive SMS confirmation upon successful registration for the provided card number. Therefore, Customer must ensure that the provided card number is correct. In case Customer did not register or registered for the promotion with the wrong card number, Customer will not be eligible for the gift in that particular month.
 3. Customer must keep the evidence of sending the SMS (showing the last 12 digits of the card and date of sending) in case the information provided by Customer does not match the Bank’s database with respect to SMS registration.
 4. 4. Only customers with no PayAnything transaction before 1 April 2024 and have an eligible transaction charged during 1 – 30 April 2024 will receive their entitled voucher as part of April 2024 promotion. Only customers with no PayAnything transaction before 1 May 2024 and have an eligible transaction charged during 1 – 31 May 2024 will receive their entitled voucher as part of May 2024 promotion. Only customers with no PayAnything transaction before 1 June 2024 and have an eligible transaction charged during 1 – 30 June 2024 will receive their entitled voucher as part of June 2024 promotion.
 5. Get Lotus’s gift card value THB 100 for UOB PayAnything transaction(s) totaling THB 80,000 and above, get Lotus’s gift card value THB 400 for UOB PayAnything transaction(s) totaling THB 130,000 and above, get Lotus’s gift card value THB 800 for UOB PayAnything transaction(s) totaling THB 200,000 and above, get Lotus’s gift card value THB 1,800 for UOB PayAnything transaction(s) totaling THB 400,000 and above, or get Lotus’s gift card value THB 2,500 for UOB PayAnything transaction(s) totaling THB 6000,000 and above.
 6. The bank will calculate the transaction amount each month from the total UOB PayAnything transactions made on each credit card and member will be eligible for highest gift tier from the calculation that each credit card is entitled.
 7. The bank limits 1 gift/credit card/month.
 8. Lotus’s gift card cannot be exchanged for cash or transferred to others.
 9. 9. The Lotus’s gift card for members with UOB PayAnything transaction(s) between 1 April – 30 June 2024 will be sent to the billing address by 30 September 2024. Members must update their billing address to be the current one within the month of their transaction. In case of disputes regarding the calculation of gift tier and/or tracking the delivery status, the members must contact the bank by 30 September 2024.
 10. The bank reserves the right of the final decision or any disputes arising out of or in connection with this promotion and/or UOB PayAnything.
 11. The bank reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.
 12. UOB Credit Card members can update their mobile phone numbers to ensure they do not miss out our privileges by calling 02-285-1555, press 0.
 13. For further inquiries, please contact the UOB Customer Service Center at 02-085-5555

I have read and understand the bank’s privacy notice on the website www.uob.co.th/privacy-notice These terms and conditions are considered part of the credit card terms and conditions. If members have any question, please contact 02-285-1555.

กรุณาตรวจสอบข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555