แบบฟอร์มลงทะเบียน
“Personalised Marketing: เครื่องมือการตลาด
ช่วยให้รู้ใจลูกค้าที่เจ้าของธุรกิจ SME ต้องรู้”

งานวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

   ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555