ลงทะเบียนแสดงความจำนงแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

ตัวอย่าง 31/12/2565 (พ.ศ.)

ตัวอย่าง 31/12/2565 (พ.ศ.)

ตัวอย่าง 31/12/2565 (พ.ศ.)

ตัวอย่าง 31/12/2565 (พ.ศ.)

ตัวอย่าง 31/12/2565 (พ.ศ.)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ยอมรับเงื่อนไข 

  • ระยะเวลาของโปรแกรมนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 67
  • ลูกค้าต้องแสดงความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนครบกำหนดวันสรุปยอดบัญชี ของสมาชิกบัตร
  • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อทำรายการหลังวันสรุปยอดบัญชี ลูกค้าต้องชำระยอดขั้นต่ำตามที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้นก่อน ธนาคารจึงจะพิจารณาอนุมัติให้ร่วมโปรแกรมได้
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต้องเป็นยอดใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่อยู่ใน MCC CODE Hospital (8062) เท่านั้น และเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 10,000 บาท/เซลล์สลิป
  • คะแนนสะสมของยอดใช้จ่ายที่ทำรายการผ่อนชำระ จะถูกหักออกในวันที่ทำรายการและจะได้คะแนนสะสมคืนจากยอดเงินต้นที่เรียกเก็บในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • หากยกเลิกบัตรฯ ทางธนาคารฯจะเรียกเก็บยอดผ่อนคงค้างเต็มจำนวนทันที
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555