แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน
Road to Top-of-Mind ยกระดับร้านอาหารไทย สู่จุดหมายนักท่องเที่ยว
ในวันที่ 28 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 17.00 น. สถานที่: UOB Plaza Bangkok (BTS พร้อมพงษ์ ทางออกที่ 4)

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.))
 • ประเภทวงเงินกู้ระยะยาว (Commercial Loan)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่มียอดขายทั้งกลุ่มกิจการต่อปีไม่เกิน 240 ล้านบาท บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ขอสินเชื่อมาอย่างน้อย 3 ปี 

กรณีนิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป / เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่มีรายชื่อผู้จัดตั้ง / หนังสือจัดตั้งห้าง (กรณีห้างหุ้นส่วน) และข้อบังคับ
 6. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 7. งบการเงินฉบับนำส่งเพื่อชำระภาษีกับกรมสรรพากร 3 ปีล่าสุด (พร้อมความเห็นผู้ตรวจสอบและหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
 8. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 9. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) ย้อนหลัง 6 เดือน
 10. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรส ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 3. ทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา
 4. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 6. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมสำเนาใบเสร็จแนบ (เฉพาะประเภทธุรกิจที่ต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม) ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. ตัวอย่างบิลซื้อ-บิลขาย จากลูกค้ารายหลัก

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้วและข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมงาน ให้กับลูกค้าที่ได้รับการติดต่อกลับและยืนยันจากธนาคารเท่านั้น

เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆของธนาคาร

 • ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถติดต่อกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอสินเชื่อ และ/หรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสัมมนานี้ให้แก่ข้าพเจ้า
 • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว
 • ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคาร ยูโอบี จำกัด มหาชน (“ธนาคาร”) พนักงาน หรือบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมาย เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถติดต่อกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการนำเสนอสินเชื่อ และ/หรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทางธนาคาร ให้แก่ข้าพเจ้า
 • ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งให้เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา
ผ่าน E-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-15550