แคมเปญเพื่อนชวนเพื่อน แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

Image

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

รับของรางวัลเพิ่มเพียงแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตยูโอบีผ่านช่องทาง
ออนไลน์เท่านั้นและเพื่อนของคุณได้รับการอนุมัติ *

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ต่อการแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 ท่าน

ต่อที่ 2 รับของกำนัลเพิ่มเติม
รับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 3-4  ท่าน
รับหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 มูลค่า 5,290 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จ 5 ท่านขึ้นไป

ผู้แนะนำจะได้รับ

วิธีการแนะนำเพื่อน

โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 –30 มิ.ย. 67 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี (“ผู้แนะนำ”) ที่แนะนำเพื่อน (“ผู้ถูกแนะนำ”) สมัครบัตรเครดิตยูโอบี (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี ซิมเพิล) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใบสมัครฯของผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นการสมัครบัตรหลักและได้รับการอนุมัติจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ภายใน 30 มิ.ย. 67 และผู้ถูกแนะนำต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี อย่างน้อย 1 รายการขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้กับผู้ถูกแนะนำ จึงจะถือว่าผู้แนะนำได้แนะนำผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารสำเร็จ

 • ต่อที่ 1 ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ต่อการแนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 1 ท่าน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • ต่อที่ 2 รับของกำนัลเพิ่มเติม
  • ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 3 - 4 ท่าน จะได้รับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จ 5 ท่านขึ้นไป จะได้รับหูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 มูลค่า 5,290 บาท จำนวน 1 เครื่อง
 • จำกัดการรับ Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล หรือ หูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 จำนวน 1 เครื่อง/ผู้แนะนำ
 • ธนาคารจะทำการจัดส่ง Central e-voucher มูลค่า 2,000 บาท ให้ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไข ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • ธนาคารจะทำการจัดส่ง หูฟัง APPLE AirPods รุ่น 2 ให้ผู้แนะนำที่แนะนำผู้ถูกแนะนำสำเร็จและครบตามเงื่อนไข ตามที่อยู่ที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม UOB Member Get Member นี้
 • แนะนำผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้แนะนำต้องกรอกรายละเอียดของผู้ถูกแนะนำ ได้แก่ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ธนาคารติดต่อกลับ ที่ https://forms.uobthailand.com/eservices/creditcard/member-get-member.html  ซึ่งผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกแนะนำให้กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรม UOB Member Get Member ก่อนเท่านั้น
 • ผู้แนะนำขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ผู้แนะนำได้ระบุชื่อเป็นผู้ถูกแนะนำไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ตามโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้แนะนำรับทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน มิเช่นนั้นอาจมีความรับผิดตามกฎหมาย
 • ผู้ถูกแนะนำที่เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member นี้ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้มาก่อน หรือลูกค้าที่เคยมีบัตรเครดิตดังกล่าวแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • จำนวนการแนะนำเพื่อนสำเร็จจะไม่นับรวมกันระหว่างการแนะนำเพื่อนผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.uobthailand.com/eservices/creditcard/member-get-member.html และการแนะนำเพื่อนผ่านแอป UOB TMRW โดยจำนวนการแนะนำเพื่อนสำเร็จจะนับเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้แนะนำมีสิทธิได้รับรางวัลตามเงื่อนไขของโปรแกรมตามรายละเอียดข้างต้นเมื่อแนะนำเพื่อนสำเร็จผ่านช่องทางออนไลน์ https://forms.uobthailand.com/eservices/creditcard/member-get-member.html เท่านั้น
 • หากผู้ถูกแนะนำสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์และผ่านแอป UOB TMRW ทั้ง 2 ช่องทาง ทางธนาคารจะถือว่าทำการสมัครบัตรเครดิตสำหรับใบแรกที่ได้รับอนุมัติสำเร็จเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบัตรเครดิตที่สมัครในช่วงเวลาเดียวกันกับโปรแกรม Member Get Member สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ
 • ของรางวัล/เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของผู้แนะนำ และ มอบของรางวัล ให้แก่ผู้แนะนำที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตยูโอบีและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารอาจมีการยกเลิก รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ (ทั้งในฐานะผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ)
 • การอนุมัติสินเชื่อ/บัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าสมัครบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2089 9999

สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตผ่านแอป UOB TMRW คลิก

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนสำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

รายละเอียดของผู้ที่ท่านต้องการแนะนำ

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับแคมเปญ Member get Member

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ที่ท่านแนะนำโดยเร็วที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555