มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าการพิจารณาเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว อยู่ในดุลพินิจของธนาคารตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร

โปรดระบุเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ท่านประสงค์จะให้มีการรวมหนี้ภายในโครงการนี้

โปรดระบุข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขอของท่าน

ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องมีสินเชื่อบ้านกับธนาคารยูโอบีและกรุณาระบุหมายเลขสินเชื่อบ้าน  10 หลักให้ครบถ้วน 

หมายเหตุ ยอดคงค้าง หมายถึง ยอดคงค้างในบัญชีบัตรเครดิต และ/หรือบัตรกดเงินสด และ/หรือ บัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการนำไปรวมหนี้ กับสินเชื่อบ้าน

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ (รองรับไฟล์: .jpg .jpeg .png .pdf ขนาดไฟล์สูงสุด 3 MB.)

  (กรุณาปิดทับหรือขีดฆ่าข้อมูลทางศาสนา และ/หรือหมู่เลือด (ถ้ามี) จนไม่สามารถอ่านออกได้)

  หมายเหตุ:

  • ในการรวมหนี้ เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องลงนามในสัญญากู้ฉบับใหม่ (Top Up) และต้องจดจำนองหลักประกันให้แก่ธนาคารเพิ่มเติม จึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกับการขอสินเชื่อบ้าน (แล้วแต่กรณี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้ และอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการรวมหนี้ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละราย
  • หากสัญญาสินเชื่อบ้านเป็นการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมจะต้องลงนามในสัญญากู้ฉบับใหม่ร่วมกันกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วย
  • กรณีรวมหนี้ของธนาคารยูโอบีด้วยกัน หลังจากดำเนินการรวมหนี้แล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะยังคงสามารถใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดแคชพลัสต่อไปได้ แต่วงเงินของบัตรอาจถูกปรับลดลงเหลือ 10% ของวงเงินเดิมหรือสูงกว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  • กรณีรวมหนี้ของธนาคารยูโอบีด้วยกัน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดแคชพลัส หรือสินเชื่อส่วนบุคคลไอแคช หรือขอเพิ่มวงเงินของบัตรได้หลังจากครบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ดำเนินการรวมหนี้เสร็จสิ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • หลังจากดำเนินการรวมหนี้แล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารสามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ค่าบริการ เบี้ยปรับ ที่เกิดจากการผิดนัดได้ รวมทั้งสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันที่จำนองเพื่อชำระหนี้ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ และสัญญาจำนอง

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและธนาคารสามารถตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อมา ณ ที่นี้ด้วย

   

  ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและธนาคารสามารถตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อมา ณ ที่นี้ด้วย

  ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

  สงวนลิขสิทธิ์ 2563 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)