แบบฟอร์มลงทะเบียนความสนใจเข้าร่วมงาน “Cashflow Hack for better life”

งานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท เดอะ ฟินแล็บ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิกของเดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์อัตโนมัติเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ และอัพเดทข่าวสารจากเดอะ ฟินแล็บ
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
  • ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมที่ “ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร” บนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะมีความไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

เราได้รับแบบฟอร์มของคุณแล้ว

ทางเราจะประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องและติดต่อกลับไป