แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารยูโอบี  ภายใต้หัวข้อ  “Sustainable Tourism Innovation Programme: Big Move for Thailand”

งานวันที่ 27 กรกฎาคม และ 24 สิงหาคม 2566

Image

ปรับธุรกิจท่องเที่ยวให้พร้อมรับการโอกาสครั้งใหญ่กับโครงการ Sustainability Innovation Programme

ปีนี้ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ The FinLab ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.),

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ O2O Forum จัดโครงการเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแส “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยการให้ความรู้และแนะนำเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

พร้อมทั้งแนะนำเพื่อรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานรัฐบาล พร้อมสร้างพันธมิตร

ด้วย Networking Session

 

หลักสูตรระยะเวลา 2 วันประกอบด้วย

  • วันที่ 1: การให้ความรู้โดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ

United Nations Global Compact (UNGC) เพื่อการทำธุรกิจบริการให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดความยั่งยืน

  • วันที่ 2: รับฟังคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

 

  

รายละเอียดของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท เดอะ ฟินแล็บ จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นสมาชิกของเดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์อัตโนมัติเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ และอัพเดทข่าวสารจากเดอะ ฟินแล็บ
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า
  • ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถศึกษารายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้เพิ่มเติมที่ “ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร” บนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะมีความไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว

เราได้รับแบบฟอร์มของคุณแล้ว

ทางเราจะประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องและติดต่อกลับไป