เริ่มลดการใช้พลังงานของอาคารของคุณด้วย U-Energy

  • ประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยร้อยละ 20
  • ใช้เงินลงทุนต่ำ หรือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
  • แพลตฟอร์มการให้บริการแบบครบวงจร
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้เพื่อให้พันธมิตรของเราติดต่อกลับ

โปรดเลือกพันธมิตรในโครงการ U-Energy ที่ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ราย):

Please select at least one partner

โดยการกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” ข้าพเจ้า ในนามของบริษัทฯ ตกลงว่าธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี”) เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มธนาคารยูโอบี และพันธมิตรในโครงการ U-Energy ของกลุ่มธนาคารยูโอบี เพื่อให้ธนาคารยูโอบี กลุ่มธนาคารยูโอบี และพันธมิตรในโครงการ U-Energy นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่บริษัทฯ ทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล ตามที่ธนาคารยูโอบี กลุ่มธนาคารยูโอบี และพันธมิตรในโครงการ U-Energy เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 

 

กลุ่มธนาคารยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด และสาขา บริษัทลูก ตัวแทน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด

 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว