กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

โดยการกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” ข้าพเจ้า ในนามของบริษัทฯ ตกลงว่าธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารยูโอบี”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้ให้แก่กลุ่มธนาคารยูโอบี เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารยูโอบีแก่บริษัทฯ ทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล ตามที่ธนาคารยูโอบีเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 

กลุ่มธนาคารยูโอบี หมายถึง ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด และสาขา บริษัทลูก ตัวแทน เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ จำกัด

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว