เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับสิทธิประโยชน์เมื่อยื่นคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 – 15 ต.ค. 65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารยูโอบีภายในวันที่ 31 ต.ค. 65

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรก

 • เฉพาะหลักประกันในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยครั้งนี้กับธนาคารยูโอบีเท่านั้น
 • ยกเว้น ลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อก่อสร้างบ้าน(construction loan) และ/หรือวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์(top up) และจดจำนองหลักประกันกับธนาคารยูโอบี จะไม่ได้รับสิทธิประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรก
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรก โดยธนาคารยูโอบี จะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน และ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันวินาศภัย ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันอัคคีภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิ์การรับความคุ้มครองประกันอัคคีภัยนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ลูกค้าสามารถเลือกหรือไม่เลือกรับสิทธิ์ประกันคุ้มครองอัคคีภัย 3 ปีแรกจากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • กรณีที่ลูกค้าไม่เลือกรับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันอื่นใดก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องมีเงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำประกันภัยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอง

ฟรีค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้ จำนวน 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

(ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่าย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อธนาคารยูโอบี โทร. 02-093-2030

หมายเหตุ

 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 7.35% (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 9 ก.ค. 64 ) อนึ่ง ธนาคารสามารถประกาศปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอนุญาตไว้
 • อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารจัดทำไว้ และประกาศให้ทราบตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการ หรือเว็บไซต์ของธนาคาร
 • ธนาคารยูโอบีในฐานะนายหน้าประกันภัย (ใบอนุญาตประกันชีวิตเลขที่ ช.00026/2545 และใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่ ว.00020/2546) ทำหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และเป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), รับประกันวินาศภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับชอบตามเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 •  โปรด Ensure และแก้ไขวันที่ของประกาศให้เป็นวันที่ update ล่าสุดค่ะ (กรณีวันที่ของประกาศยังไม่ update ล่าสุดค่ะ)
 •  ในกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ซื้อประกันภัยเอง จึงแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้คำว่า “ลูกค้า” แทนคำว่า “ผู้ซื้อประกันภัย” ค่ะ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

- ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคารข้างต้น

- ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณสำหรับการแนะนำ

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ที่ท่านแนะนำโดยเร็วที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)