โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้น ในการติดต่อกลับเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่ทางธนาคารเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย / ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับ “ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคารบนเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)