แบบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก สำหรับลูกค้านิติบุคคล

Thank you for your interest in UOB Property Loans. Our Property Loans Specialist will be contacting you within the next working day upon "submit".

หากท่านต้องการกลับมาบันทึกข้อมูลในภายหลัง ระบบจะส่งลิ้งค์เข้า Email ของท่าน ท่านสามารถกดลิ้งค์เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นี้และบันทึกข้อมูลต่อได้อีกครั้ง

กรุณาระบุชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ Email ของท่าน

SMS OTP service is currently unavailable.

ข้อมูลนิติบุคคล


ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

เพื่อการติดต่อสอบถามและแจ้งข้อมูล

เพิ่มผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อที่ 2

ผู้ติดต่อที่ 3

ผู้ติดต่อที่ 4


การระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล

1) กรรมการทุกคนบนหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล และ

2) บุคคลธรรมดาที่มีอำนาจบริหารงานในนิติบุคคล เช่น Chairman/ CEO/ CFO/ COO หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 1 ท่าน

ข้อมูลบุคคลคนที่ 2

ข้อมูลบุคคลคนที่ 3

ข้อมูลบุคคลคนที่ 4

ข้อมูลบุคคลคนที่ 5

ข้อมูลบุคคลคนที่ 6

ข้อมูลบุคคลคนที่ 7

ข้อมูลบุคคลคนที่ 8

ข้อมูลบุคคลคนที่ 9

ข้อมูลบุคคลคนที่ 10

บัญชีและบริการ

ระบุข้อมูลประเภทบัญชีและบริการที่ต้องการในส่วนนี้
ส่วนการเริ่มใช้งาน บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส ต้องเขัาใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ: การใช้บริการบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส กับบัญชีเงินฝากประจำ สามารถดูรายละเอียดบัญชี (Enquiry) ได้เท่านั้น

1. บัญชี


2. บริการ

บัญชีและบริการที่เลือกสมัครจะผูกกับบัญชี 1

หากต้องการสมัครบริการสำหรับบัญชีอื่นด้วย สามารถสมัครที่สาขาที่ท่านทำการนัดหมาย

เลือกลงทะเบียนกับบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

บัญชีประเภทเงินฝากประจำเท่านั้น 

(หากไม่ระบุจำนวนให้ถือว่าซื้อ 1 เล่ม)

สมัครบริการบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส

แบบคำขอนี้ใช้สำหรับการสมัครใช้บริการ บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส กับบัญชีใหม่เท่านั้น

โปรดทราบว่า ท่านสามารถเพิ่มบัญชีที่เปิดใหม่ในแบบฟอร์มนี้ โดยธนาคารจะทำการเพิ่มทุกบัญชีที่ท่านได้เปิดใหม่ในแบบฟอร์มนี้ ไปยังระบบบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง โดยกำหนดเงื่อนไขทุกอย่างให้เหมือนกับบัญชีเดิมของท่านที่มีอยู่แล้วในระบบ บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง

ขอให้ท่านระบุบัญชีเดิมของท่าน

หากเป็นลูกค้าเดิมไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลในส่วนของบริการบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง

 1. บริการโอนเงินระหว่างบัญชียูโอบี
 2. บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร
  2.1 โอนเงินระหว่างธนาคาร SMART Credit Next Day (ยอดโอนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ)
  2.2 โอนเงินระหว่างธนาคาร SMART Credit Same Day (ยอดโอนไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ)
  2.3 โอนเงินระหว่างธนาคาร BATHNET
 3. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 4. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

ระบุเลขที่บัญชีสำหรับหักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายสำหรับ token เกิดขึ้น

เลขที่บัญชีที่ต้องการใช้งาน บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส *

มีผลกับบัญชีประเภท กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และฝากประจำ เท่านั้น โปรดทราบว่าผู้ใช้งานทุกรายจะสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีได้ทุกบัญชี ที่ระบุในส่วนนี้

 


ผู้ติดต่อของบริการ บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส

โปรดระบุหากข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้แตกต่างจากข้อมูลที่ระบุไว้ที่หน้าแรก


ประเภทผู้ใช้งานและอำนาจการอนุมัติรายการ (เลือก 1 ข้อ) *

ผู้อนุมัติรายการสามารถสร้างและอนุมัติธุรกรรมเดียวกันได้ โปรดทราบว่าบัญีชีของท่านอาจมีความเสี่ยงมากกว่าบัญชีแบบ Dual Control ที่แยกการตรวจสอบและอนุมัติรายการ โดยผู้ใช้งานอีกราย

ผู้ใช้งานทุกคนสามารถ

1. ดูรายละเอียดบัญชี (Enquirer)

2. ทำรายการ (Maker) และอนุมัติรายการ (Authoriser)

ผู้อนุมัติรายการสามารถสร้างธุรกรรมได้แต่อนุมัติธุรกรรมนั้นเองไม่ได้ ต้องให้อนุมัติโดยผู้อนุมัติรายการท่านอื่น หากไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ ให้ถือว่าเลือกผู้อนุมัติรายการแบบ Dual Control หรือหากมีผู้ใช้งานเพียงรายเดียว ให้ถือว่าเลือกแบบ Single Control

สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานให้ผู้ใช้งานแต่ละรายได้ โดยระบุสิทธิการใช้งานในหัวข้อ 2 ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ใช้งานบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง พลัส


อำนาจการอนุมัติรายการ (เลือก 1 ข้อ) *

ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ (เลือกเพียง 1 ข้อ) *

ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ (เลือกเพียง 1 ข้อ) *

ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศจะต้องถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนดให้เทียบเท่ากับอำนาจอนุมัติรายการสกุลเงินบาทที่ระบุด้านบนนี้ และอำนาจอนุมัติด้านบนนี้จะมีผลกับ ผู้อนุมัติรายการทุกคน

สมัครบริการ UOB eAlerts!

ระบุข้อมูลเพื่อระบุรายละเอียดการสมัครใช้บริการ แจ้งเตือน UOB eAlerts!


บริการแจ้งเตือน

กรุณาเลือกประเภทของบริการแจ้งเตือนอย่างน้อย 1 ประเภท

ประเภทของบริการแจ้งเตือน

เกณฑ์ / จำนวนเงินที่กำหนด (Threshold amount)

แจ้งเตือนทุกวัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ณ เวลา 9.00 และ 18.00

N/A

(บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และบริการโอนเงินระหว่างธนาคาร BAHTNET)


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการ UOB eAlerts!

 1. บริการ UOB eAlerts! รองรับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล และ SMS สำหรับการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS รองรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ความถี่และเวลาในการแจ้งเตือน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารยูโอบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความถี่และเวลาในการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. การยกเลิกบริการ UOB eAlerts! จะต้องแจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอการยกเลิกการใช้บริการโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายบัญชี ผู้ใช้งานบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง และผู้ใช้งาน UOB eAlerts!

ระบุข้อมูลแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายบัญชี ผู้ใช้งานบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง และ/หรือ ผู้ใช้งาน UOB eAlerts! ในส่วนนี้

ส่วนเงื่อนไขการสั่งจ่ายเป็นไปตามที่กำหนดในรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการที่แนบมากับแบบคำขอเปิดบัญชีฉบับนี้ที่อยู่ตามเอกสารแสดงตน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ


ช่องทางรับการแจ้งเตือน

(มีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการรับการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS)

(เลือกภาษาได้ 1 ภาษาเท่านั้น หากไม่ระบุธนาคารกำหนดให้เป็นภาษาอังกฤษ)

กรุณาระบุสาขาที่ต้องการจะนัดหมายเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการเปิดบัญชี

คณะบุคคล รายการเอกสารมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)
 2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ร่วมก่อตั้งและผู้มีอำนาจดำเนินการ (ถ้ามี)
 3. สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้ง
 4. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนฯ ต่อกรมสรรพากร (ถ้ามี)
 5. หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและ เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 6. หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ รายการเอกสารมีดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2. เอกสารแสดงตนของหุ้นส่วนทุกคนและผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
 3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ / สำเนาบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 4. หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ)
 5. รายงานการประชุม หรือ หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย ลงนามโดยหุ้นส่วนทุกคน พร้อมตราประทับ (กรณีมีตราประทับ)
 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายมิใช่ผู้มีอำนาจตามหนังสือ รับรองฯ พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และตัวอย่างลายมือชื่อ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษี (ล.ป.)
 8. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ร้านค้า รายการเอกสารมีดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)
 3. เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้าน
 4. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

นิติบุคคลอาคารชุด รายการเอกสารมีดังนี้

 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมที่ดิน ที่มีรายชื่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
 2. เอกสารแสดงตนของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 3. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • รายงานการประชุมแจ้งขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจลงนาม และ เงื่อนไขการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
  • หนังสือแสดงเจตจำนง หรือ หนังสือที่อนุมัติให้เปิดบัญชีเงินฝาก กำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย ลงนามโดยผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายมิใช่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (ถ้ามี)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.)

บริษัท จำกัด / บริษัท จำกัด(มหาชน) รายการเอกสารมีดังนี้

 1. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 2. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ / พาณิชย์จังหวัด
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ / หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขการสั่งจ่าย
 4. เอกสารแสดงตน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ดังนี้
  • ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล (ตามหนังสือรับรอง)
  • กรรมการอย่างน้อย 3 หรือ 2 คน (รวมถึงกรรมการผู้จัดการ)
  • ผู้ถือหุ้น 25% ขึ้นไป
 5. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ) และสำเนาบัตรประชุาชน
 7. แบบ บอจ. 3 (รายการจดทะเบียนจัดตั้ง)
 8. แบบ บอจ. 4 (รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ) (ถ้ามี)
 9. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.20พ) (ถ้ามี)
 10. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล รายการเอกสารมีดังนี้

 1. พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้งของหน่วยราชการ
 2. เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • หนังสือแสดงความจำนงขอให้เปิดบัญชี และแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการขององค์การที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร
 3. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน กรณีที่มีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
 4. เอกสารแสดงตนของหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบของราชการ และผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

สหกรณ์ สโมสร รายการเอกสารมีดังนี้

 1. หนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. ตราสารการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 3. หนังสือข้อบังคับ
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี
 5. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน สหกรณ์, สโมสร กรณีที่มีการมอบอำนาจ
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ล.ป.) (ถ้ามี)

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (องค์กร, มูลนิธิ, สมาคม) รายการเอกสารมีดังนี้

 1. หนังสือจดทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
 3. รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี รวมทั้งกำหนดผู้มีอำนาจ ลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)
 4. เอกสารที่แสดงเนื้อหาที่ทำให้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายประจำปีขององค์กรที่มีการลงนามของผู้มีอำนาจให้ดำเนินการขององค์กร (อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้)
  • งบการเงินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (ฉบับเต็ม หรือฉบับการเงินอย่างย่อ)
  • รายงานการประชุมประจำปี หรือในรอบที่มีการสรุปรายรับรายจ่าย
  • รายงานประจำปีขององค์กร ที่มีข้อความแสดงถึงรายได้และรายจ่ายขององค์กร
 5. หนังสือข้อบังคับ
 6. หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการแทน สหกรณ์, มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร กรณีที่มีการมอบอำนาจ
 7. ตราสารการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 8. เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ / พาณิชย์จังหวัด
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ / หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี กำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขสั่งจ่าย
 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 4. เอกสารแสดงตน ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ดังนี้
  • ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
  • หุ้นส่วนที่มีหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  • ผู้มีอำนาจลงนาม
  • หุ้นส่วนผู้จัดการ
 5. หนังสือมอบอำนาจผู้มีอำนาจดำเนินการแทน (กรณีมอบอำนาจ) และสำเนาประจำตัวประชาชน
 6. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) / สำเนาคำร้องขอมีเลข และบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ล.ป.) (ถ้ามี)

( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
  ( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
   ( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
    ( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
     ( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)
      ( เฉพาะไฟล์สกุล .pdf เท่านั้น)

       ยืนยันข้อมูล

       กรุณาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของท่านก่อนกดปุ่ม "ส่งข้อมูล"


       ข้อมูลนิติบุคคล

       ชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล:

       --

       ชื่อจดทะเบียนนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ):

       --

       เลขทะเบียนนิติบุคคล:

       --

       จำนวนพนักงาน:

       --

       ประเภทธุรกิจ:

       --

       ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง:

       --

       รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่จดทะเบียน:

       --

       ประเทศที่ดำเนินธุรกิจ (กรณีที่ต่างจากประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง):

       --

       ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้:

       --

       --

       ประเภทลูกค้า:

       --

       วัตถุประสงค์ (เฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ) :

       --

       ข้อมูลผู้ติดต่อ

       ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

       --

       Email :

       --

       โทรสาร:

       --

       ข้อมูลผู้ติดต่อคนที่ 2

       ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

       --

       Email :

       --

       โทรสาร:

       --

       ข้อมูลผู้ติดต่อคนที่ 3

       ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

       --

       Email :

       --

       โทรสาร:

       --

       ข้อมูลผู้ติดต่อคนที่ 4

       ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

       --

       Email :

       --

       โทรสาร:

       --

       บริการบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง

       ประเภทธุรกรรม:

       --

       เลขที่บัญชีสำหรับหักค่าใช้จ่าย:

       --

       เลขที่บัญชีที่ต้องการใช้บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง:

       --

       --

       วิธีการรับรหัสผ่าน และ Token:

       --

       --

       ผู้ติดต่อของบริการ บิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง

       ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       Email:

       --

       ประเภทผู้ใช้งานและอำนาจการอนุมัติรายการ:

       --

       อำนาจการอนุมัติรายการ:

       --

       ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ:

       --

       --

       ผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ:

       --

       --

           

       --

       --

            

       --

       --

           

       --

       --

       บริการ UOB eAlerts!

       ประเภท:

       --

       แจ้งยอดคงเหลือในบัญชี:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อยอดเงินในบัญชีต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อยอดเงินในบัญชีสูงกว่าจำนวนที่กำหนด:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อมีเงินเข้าบัญชีเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่กำหนด:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อมีเงินออกจากบัญชีเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนที่กำหนด:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อมีรายการเช็คคืน:

       --

       แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีผู้รับปลายทางสำเร็จ:

       --

       ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายบัญชี ผู้ใช้งานบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบ้งก์กิ้ง และผู้ใช้งาน UOB eAlerts!

       ชื่อ-นามสกุล ตามเอกสารแสดงตน:

       --

       เลขที่เอกสารแสดงตน:

       --

       ประเทศที่ออกเอกสารแสดงตน:

       --

       ประเทศที่เกิด:

       --

       ที่อยู่ตามเอกสารแสดงตน / ที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ:

       --

       อาชีพ:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์:

       --

       หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับแจ้งเตือน SMS:

       --

       Email:

       --

       ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย

       กลุ่มอำนาจลงนาม:

       --

       ประมาณการรายได้ต่อเดือน (บาท):

       --

       ผู้ใช้งานบิสซิเนส อินเตอร์เน็ต แบงก์กิ้ง