สนใจสมัครแคมเปญ Investment Top Fund

พิเศษสำหรับลูกค้า UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking และ UOB Wealth Banking


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และไม่สามารถขายให้บุคคลอเมริกัน
Caution: Investment involves risk. Please understand characteristic of good, condition and risk before investing. Not offered to US persons.

If you're interested in this promotion of investing in mutual funds via UOB TMRW app to earn cash rebate up to THB 200,000, please drop your information below for our staff to contact you for more details and campaign T&Cs.

Earn cash rebate up to THB 200,000 when investing in mutual funds via UOB TMRW app for Investment Top Fund Campaign during 1 Jul 2024 – 30 Sep 2024. Please drop your information below for our staff to contact you for more details and campaign T&Cs. Click here

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee) ที่เข้าร่วมรายการในระยะเวลาโปรโมชัน รับเงินคืนที่สูงกว่าเมื่อซื้อผ่านแอป UOB TMRW สามารถดูรายละเอียดการคืนเงินจากตารางด้านล่างนี้

ธนาคารจะสรุปยอดลงทุนรวมและคำนวณเงินคืนที่ลูกค้าได้รับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน

ธนาคารจะสรุปยอดลงทุนรวมและคำนวณเงินคืนที่ลูกค้าได้รับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน

ตัวอย่างการได้รับเงินคืน

  • ซื้อกองทุนผ่านช่องทางทั่วไป: ลูกค้าลงทุน 500,000 บาท โดยไม่มีเงินใหม่เข้าบัญชี และไม่ได้ทำรายการผ่านแอป UOB TMRW --> รับเงินคืน 100 บาท จากการซื้อกองทุน
  • ซื้อกองทุนผ่านแอป: ลูกค้าลงทุน 500,000 บาท โดยไม่มีเงินใหม่เข้าบัญชี แต่ได้ทำรายการผ่านแอป UOB TMRW --> รับเงินคืนรวม 300 บาท (100 บาท จากการซื้อกองทุน + 200 บาทจากการซื้อผ่านแอป UOB TMRW)
  • ซื้อกองทุนผ่านแอปด้วยเงินใหม่: ลูกค้าลงทุน 1,000,000 บาท ด้วยเงินใหม่ และได้ทำรายการผ่านแอป UOB TMRW --> รับเงินคืนรวม 1,000 บาท (200 บาท จากการซื้อกองทุน + 400 บาท จากการซื้อผ่านแอป UOB TMRW + 400 บาท จากซื้อด้วยเงินใหม่)

หมายเหตุ: เงินใหม่ที่นำมาคำนวนคู่กับยอดการลงทุนจะพิจารณาจากเงินใหม่สุทธิภายในระยะเวลาของแคมเปญ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567 และมีการคงเงินใหม่ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ โดยไม่ถอนออกก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2567

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้วและ
ข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชันหรือไม่

ลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน หากมีเงื่อนไขการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการยอดรวม 100,000 บาทขึ้นไป
ภายในระยะเวลาของแคมเปญ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567

ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชันหรือไม่

ลูกค้าไม่ต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชัน หากมีเงื่อนไขการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการยอดรวม 100,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาของแคมเปญ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567

คิดคำนวณการรับเงินคืนเมื่อไหร่

ธนาคารจะสรุปยอดลงทุนรวมและคำนวณเงินคืนที่ลูกค้าได้รับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชัน โดยจะคำนวณยอดเงินทลงทุนสะสมที่ถึงตามเกณฑ์เท่านั้น และธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน

ระยะเวลาของการคงเงินใหม่คิดอย่างไร

เงินใหม่ที่นำมาคำนวนคู่กับยอดการลงทุนจะพิจารณาจากเงินใหม่สุทธิภายในระยะเวลาของแคมเปญ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567 และมีการคงเงินใหม่ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ โดยไม่ถอนออกก่อนวันที่ 30 ก.ย. 2567

เครดิตเงินคืนมีการหักภาษีหรือไม่

ลูกค้าได้เครดิตเงินคืนเต็มยอดตามเงื่อนไขของแคมเปญ โดยธนาคารจะไม่ได้คำนวนหรือหักภาษีใดๆ

สามารถซื้อกองทุนผ่านแอปได้อย่างไร

สำหรับลูกค้าที่มีแอป UOB TMRW สามารถซื้อกองทุนรวมผ่านแอปจากเมนู “ทรัพย์สิน” และเลือกรายการ “ซื้อกองทุนรวม” อ่านรายละเอียดซื้อกองทุน
ผ่านแอปเพิ่มเติม คลิก

สามารถซื้อกองทุนผ่านแอปได้อย่างไร

สำหรับลูกค้าที่มีแอป UOB TMRW สามารถซื้อกองทุนรวผ่านแอปจากเมนู “ทรัพย์สิน” และเลือกรายการ “ซื้อกองทุนรวม” อ่านรายละเอียดซื้อกองทุนผ่านแอปเพิ่มเติม คลิก

กองทุนที่ร่วมรายการที่สามารถซื้อบนแอป UOB TMRW

  • สำหรับกองทุนรวมที่จัดตั้งในประเทศ คลิก
  • สำหรับกองทุนรวมจัดตั้งในต่างประเทศ คลิก

ดูกองทุนที่เข้าร่วมรายการโปรโมชัน Investment Top Fund Q3 ทั้งหมดของ UOB คลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชัน Q3 2024 Investment Top Fund สำหรับลูกค้าที่ลงทุนผ่านแอป UOB TMRW

1. ระยะเวลาของโปรโมชัน: 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

2. สำหรับลูกค้าที่ลงทุนผ่านแอป UOB TMRW ที่มียอดการลงทุนในกองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee ที่เข้าร่วมรายการ (ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน, SSF/RMF และ ThaiESG) และ/หรือ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือตราสารหนี้ต่างประเทศขั้นต่ำที่มียอดรวมตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน

*สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง และ/หรือ ตราสารหนี้ต่างประเทศจะไม่สามารถเข้าร่วมรายการเครดิตเงินคืนเมื่อลงทุนผ่านแอป UOB TMRW

3. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับของสมนาคุณตามเกณฑ์สูงสุด ที่เข้าเงื่อนไขในแต่ละหมวดของสมนาคุณเท่านั้น

4.  สำหรับยอดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดที่ 200,000 บาท ลูกค้าจะต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร่วมรายการ ที่ 100 ล้านบาทด้วยเงินใหม่ และเป็นการลงทุนผ่านช่องทางแอป UOB TMRW

5. เงินใหม่หมายถึงยอดเงินสุทธิจากแหล่งอื่น ภายนอกธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ลูกค้าได้นำมาลงทุนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 30 กันยายน 2567  ทั้งนี้ การลงทุนโดยการโยกย้ายเงินจากบัญชีภายในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเงินใหม่

6. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนที่นำมาลงทุนเพิ่มโดยเพิ่มจากยอดเงินคงเหลือเดิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ลูกค้าจะต้องคงยอดเงินดังกล่าว ไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนของลูกค้าตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จึงจะได้รับของสมนาคุณในส่วนของการลงทุนด้วยเงินใหม่ ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนในที่นี้หมายความรวมถึง จำนวนเงินที่ลูกค้ามีการลงทุนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายและได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และมีการคงเงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

7. การลงทุนในกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ ให้หมายถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมการขาย โดยไม่นับรวมกองทุนรวมตลาดเงิน

8. กองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) ,กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ได้

9. กรณีที่ลูกค้าลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะคำนวณมูลค่าการลงทุนเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่านลงทุน

10. ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดโปรโมชัน

11. โปรโมชันกองทุน Q3 2024 Investment Top Fund จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเงินฝากประจำควบคู่กับการลงทุนได้

12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ ให้เฉพาะลูกค้าที่มิใช่บุคคลอเมริกัน

13. ยอดการลงทุนที่เข้าเงื่อนไขในรายการนี้จะต้องเป็นการทำธุรกรรมผ่านธนาคารเท่านั้น

14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับลด หรือยกเลิกของกำนัลใดๆ หรือทั้งหมดภายใต้รายการนี้ หากยอดรวมของมูลค่าของกำนัลที่ให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะได้รับจากธนาคารหรือที่ได้รับจากการลงทุน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุน หรือบุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละธุรกรรมเกินกว่าจำนวนที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ (มูลค่าของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ลงทุนแต่ละราย)

15. การซื้อกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการผ่านบัตรเครดิตได้

16. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของรายการนี้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือน จะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลัก โดยธนาคารจะมอบสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณให้กับเจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้น ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

17. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การพิจารณาของธนาคารถือเป็นที่สุด

18. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร

การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลลูกค้า (Your Infomation)

สาขาธนาคารยูโอบีที่คุณสะดวกเข้ารับบริการ (Preferred UOB branch)*

วัตถุประสงค์ในการติดต่อ (Purpose of Inquiry)*

ยอมรับเงื่อนไข (Agreement to Terms and Conditions)

  • ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพื่อให้คำปรึกษาและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของธนาคาร (I hereby authorize UOB Bank Limited (Public Company Limited) ("the Bank") to collect, use, and/or disclose my personal information provided above for the purpose of providing consultation and presenting information about the Bank's products and/or services.)
  • ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร (Privacy Notice) ที่ธนาคารประกาศในเว็บไซต์ www.uob.co.th/privacy-notice (I have read and understood the Bank's Privacy Notice, available on the website www.uob.co.th/privacy-notice.)

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแอป UOB TMRW อ่านวิธีสมัครลงทะเบียนใช้งานแอป คลิกที่นี่

สงวนลิขสิทธิ์ 2567 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจแคมเปญ Investment Top Fund

Thank you for your interest in Investment Top Fund Campaign.

เจ้าหน้าที่จะทำการติตต่อกลับมายังท่านโดยเร็วที่สุด

Our staff will be in touch with you soon.