ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว
และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้บริการได้

1. รายละเอียดโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

 • คุณสมบัติของลูกค้าผู้แนะนำเพื่อนเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน (“ลูกค้า”) จะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือบัตรเครดิตของธนาคาร หรือ มีบัญชีเงินฝากและ/หรือมีการลงทุนกับธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้กรอกรายละเอียดของเพื่อนที่ต้องการแนะนำ รวมถึงชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทำการติดต่อ ลูกค้ารับรองว่าผู้ถูกแนะนำซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ธนาคาร และเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ถูกแนะนำต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุน ภายใต้กลุ่มลูกค้า UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking กับธนาคารมาก่อน หรือหากมี จะต้องปิดบัญชีผลิตภัณฑ์ประเภท UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้รับการนำเสนอและอธิบายผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือผู้แนะนำการลงทุนของธนาคารตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของธนาคาร ก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์

2. รางวัลสำหรับลูกค้า

 • ลูกค้าจะได้รับรางวัล 2,000 บาทต่อการแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve หรือ UOB Privilege Banking สำเร็จ ต่อ 1 ท่าน
 • ลูกค้าจะได้รับรางวัล 1,000 บาทต่อการแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิก UOB Wealth Banking สำเร็จต่อ 1 ท่าน

*หมายเหตุ: จำนวนการแนะนำเพื่อนสำเร็จ 1 ครั้ง หมายถึงการแนะนำเพื่อน 1 ท่าน ในการสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง

3. เงื่อนไขการรับของรางวัลสำหรับลูกค้า

 • เมื่อผู้ถูกแนะนำสมัครผลิตภัณฑ์ยูโอบีและได้รับการอนุมัติตามประเภท บัญชีฯ ตามที่ระบุข้างต้น
  • กรณีที่แนะนำเพื่อนสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking และมียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีของผู้แนะนำ ที่เปิดไว้กับธนาคารภายใน 60 วัน โดยนับหลังจากช่วงเวลาที่ผู้ถูกแนะนำได้คงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ไว้อย่างน้อย 4 เดือนปฏิทินจากเดือนที่ผู้ถูกแนะนำสมัครและได้รับการอนุมัติการสมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัญชีออมทรัพย์ยูโอบีที่เปิดกับธนาคาร ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตยูโอบีของลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ตามดุลยพินิจของธนาคาร
 • พนักงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้ (ทั้งในฐานะลูกค้าและผู้ถูกแนะนำ)
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลตามโปรแกรมนี้หากธนาคารได้รับแจ้งว่าไม่รู้จักกับลูกค้าหรือไม่ยินยอมให้ลูกค้านำข้อมูลมาเปิดเผยกับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้
 • ธนาคารมีวิธีการตัดสินการมอบรางวัลโดยจะมอบรางวัลลูกค้าที่ทำการแนะนำเพื่อนเป็นท่านแรก ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันได้รับการแนะนำจากหลายท่าน
 • ธนาคารในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้แต่เพียงผู้เดียว และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ของรางวัลสำหรับลูกค้าและผู้ถูกแนะนำ จะไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้สมัครสมาชิก UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking

 • สมาชิก UOB Privilege Reserve หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคาร รวมมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
 • สมาชิก UOB Privilege Banking หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคาร รวมมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 • สมาชิก UOB Wealth Banking หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคาร รวมมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • การแนะนำสมาชิก UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Bankingหรือ UOB Wealth Banking สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และมียอดทรัพย์สินดังต่อไปนี้
  • บัญชี Privilege Reserve : ต้องมียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
  • บัญชี Privilege Banking : ต้องมียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  • บัญชี Wealth Banking : ต้องมียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

โดยจะต้องเป็นการเปิดบัญชีด้วยเงินใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะ UOB Privilege Reserve, UOB Privilege Banking หรือ UOB Wealth Banking ไว้อย่างน้อย 4 เดือนปฏิทินรวมเดือนที่เปิดบัญชี

5. ทั้งนี้หากผู้ถูกแนะนำสมัครสมาชิกด้วยการซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) แบบชำระเบี้ยรายงวด หรือ ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนได้

รายละเอียดของผู้แนะนำ

รายละเอียดของผู้ที่ท่านต้องการแนะนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทะเบียนกับแคมเปญ UOB Member Get Member

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ที่ท่านแนะนำโดยเร็วที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555