000

THB

Maximum amount should be

Minimum amount should be

Monthly Installment Amount (THB)

Calculated First Month Installment Amount (THB)

Loan amount is based on this card ending with

Bank Name

Requested Tenor (in months)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรมเงินสดใจ

This is terms and conditions content

Sorry, Call Service is only available on Monday to Friday, 8:00AM to 5:30PM.

Call Now

Call Us

02-12324567

The initial interest rate is assessed based on the income specified above, which may change according to the actual income.

1.    Apply for UOB Pay bills service, you confirm and agree to disclose such details to the relevant merchants as may be necessary to facilitate your participation in this service. Please allow at least 1 – 2 months for processing of your application. Please continue to pay to the relevant merchants until you see the amount reflected on your monthly UOB Card statement.

2.     Your UOB Card account must be in good standing and remain valid for the monthly bills to be debited successfully. If any payment charged to your UOB Card is unsuccessful for any reason whatsoever, you will be responsible for arranging payment to that merchant by other means.

3.     Should you cancel or replace your card, please make alternative payment arrangement with your relevant merchants.

4.     All applications and merchant promotion are subject to approval from the relevant merchants, please contact the relevant merchants directly.

5.     Should you wish to terminate this UOB Pay Bills service, please contact UOB Call center 0 2285 1555. During cancelation processing, you will be responsible for any relevant merchant amount reflected on your monthly UOB Card statement.

6.     UOB reserve the right to only UOBT personal credit card. UOBT Corporate Cards are ineligible.

7.     UOB Shall not be liable for any loss, expenses, delays, mistakes, neglect or omission in the transmission of payment under this service for any unsuccessful payment. If any payment charged to your UOB Card is unsuccessful for any reason whatsoever, you will be responsible for arranging payment to that merchant by other means.

15000

1000000

1000

15000

1500000

1000

12

60

12

20.99%,17.99%,14.99%,12.99%,11.99%,10.99%

24.99%,24.99%,21.99%,18.99%,17.99%,16.99%

0.2499,0.2499,0.2199,0.1899,0.1799,0.1699

15000,30000,50000,80000,150000,300000,9999999999

1.5,5,5,5,5,5

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดใดๆ ของธนาคารให้แก่ข้าพเจ้า

Maximum Upload Image Size 4MB

ขนาดภาพไม่เกิน 4 MB

Personal Loan

Are you an existing UOB Credit Card/Cash Plus holder?

You'll have more benefits.

Loan Calculator

Monthly Income

Loan Amount

Tenor (months)

Interest Rate

Interest Rate Value

Monthly Installment

Monthly Installment Value

Personal Information

ข้อมูลทางกฎหมาย สำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

(1)   ข้าพเจ้า (ผู้กู้) รับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ทั้งหมดเป็นความจริง และทราบว่าธนาคารอาจปฏิเสธ/ระงับการพิจารณาใบสมัครนี้

(2)    ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคาร พนักงานหรือตัวแทนของธนาคาร มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ  ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตามที่ธนาคารเห็นสมควรให้แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร สำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับธนาคารหรือข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พิจารณาให้สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อในทุกคราว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร การแจ้ง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม การทำสถิติ วางแผนการตลาด การโอนสิทธิหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

        ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับส่ง เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ  ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า  เพื่อการเสนอสินค้าและบริการของธนาคาร

       ข้าพเจ้าให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นทุกคราวชอบด้วยกฎหมาย

(3)    ภายในขอบเขตที่กฏหมายกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร หรือบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมาย หรือบุคคลที่ธนาคารมอบหมายจัดหาได้เพิ่มเติม เป็นผู้ติดต่อส่งหนังสือ  คำบอกกล่าวใบแจ้งหนี้ ติดตาม ทวงถาม ส่งใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆ ให้ข้าพเจ้าหรือบุคคลในครอบครัว ตามที่ข้าพเจ้าอนุญาตไว้ในคำขอสินเชื่อหรือบริการไปยังที่อยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน E-mail Address หรือในข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับธนาคาร เพื่อให้ติดต่อผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์มือถือ  E-mail อินเตอร์เน็ต หรือใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือวิธีอื่นใด   ในเวลาและความถี่ที่เหมาะสม หรือตามข้อมูลหรือสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารเปิดให้บริการ เป็นต้น หากข้าพเจ้าทำรายการใดผ่านช่องทางดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทุกประการ โดยให้ธนาคารจัดเก็บ เปลี่ยน เพิ่ม ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำหลักฐานยืนยันอีก เว้นแต่ธนาคารจะร้องขอ

(4)    ข้าพเจ้ายินดี และมีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของธนาคารผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด ทุกประเภทหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับทางธนาคาร และยินดีให้พนักงานธนาคารระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริการลูกค้ารับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของธนาคารที่มีให้ลูกค้าดีขึ้น

(5)    หากข้าพเจ้าได้รับบัตร/ต่ออายุ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรหรือวงเงินยูโอบี แคชพลัสเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส  และข้าพเจ้า (ในฐานะผู้กู้) ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ทั้งหมดอันเนื่องจากการใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัส

(6)    ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติและชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินเชื่อหรือบริการ ทั้งที่มีในขณะนี้ และที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส

(7)    ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การกระทำดังกล่าวข้างต้นทั้งที่ได้กระทำไปก่อนแล้วหรือในขณะนี้หรือที่จะได้กระทำในอนาคตทุกคราวเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

(8)    ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารทำการยกเลิกบัตรเและ/หรือวงเงิน ยูโอบี แคชพลัส หากข้าพเจ้าไม่เปิดบัตร/เปิดใช้วงเงิน ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

(9)  ข้าพเจ้าได้รับตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส เรียบร้อยแล้ว และทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่แนบมานี้โดยครบถ้วนทุกประการ และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส ดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหน้าทุกประการทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส

(10) ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเอกสารการสมัครข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ผู้สมัครสามารถขอคืนเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ธนาคาร ออกผลพิจารณาใบสมัครแล้ว อย่างไรก็ตามธนาคารมีสิทธิถ่ายสำเนา เอกสารเก็บไว้เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของธนาคารตามกฎหมายต่างๆ

(11) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูล ของบริษัทข้อมูลเครดิตซึ่งธนาคารเป็นสมาชิก หลังจากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากธนาคารแล้ว ธนาคาร จะนำส่งข้อมูลสินเชื่อ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคารให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตซึ่งธนาคารเป็นสมาชิกทราบ

(12) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทตามคำขอฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้รับสำเนาสัญญาและเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB(I-CASH) และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) จากธนาคารแล้วจึงลงลายมือชื่อให้ไว้กับธนาคารรวมทั้งเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน

Personal Information

ข้อมูลทางกฎหมาย สำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

(1)   ข้าพเจ้า (ผู้กู้) รับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ทั้งหมดเป็นความจริง และทราบว่าธนาคารอาจปฏิเสธ/ระงับการพิจารณาใบสมัครนี้

(2)    ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ธนาคาร พนักงานหรือตัวแทนของธนาคาร มีสิทธิที่จะเก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับส่ง เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ  ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตามที่ธนาคารเห็นสมควรให้แก่บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม บริษัทในเครือของธนาคาร สำนักงานสาขาของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงกรรมการ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมิน และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีขอบเขตอำนาจเหนือธนาคาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับธนาคารหรือข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์พิจารณาให้สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต่ออายุ ทบทวนวงเงินสินเชื่อ ประมวลผลข้อมูลสินเชื่อในทุกคราว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อการดำเนินธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจทุกประเภทของธนาคาร การแจ้ง/เรียกเก็บหนี้ ทวงถาม การทำสถิติ วางแผนการตลาด การโอนสิทธิหน้าที่ รวมทั้งการให้บริการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

        ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคาร เก็บรวบรวม ใช้ ให้ รับส่ง เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสินเชื่อ/บริการ  ประวัติ สถานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า  เพื่อการเสนอสินค้าและบริการของธนาคาร

       ข้าพเจ้าให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นทุกคราวชอบด้วยกฎหมาย

(3)    ภายในขอบเขตที่กฏหมายกำหนด ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคาร หรือบุคคลอื่นซึ่งธนาคารมอบหมาย หรือบุคคลที่ธนาคารมอบหมายจัดหาได้เพิ่มเติม เป็นผู้ติดต่อส่งหนังสือ  คำบอกกล่าวใบแจ้งหนี้ ติดตาม ทวงถาม ส่งใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆ ให้ข้าพเจ้าหรือบุคคลในครอบครัว ตามที่ข้าพเจ้าอนุญาตไว้ในคำขอสินเชื่อหรือบริการไปยังที่อยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน E-mail Address หรือในข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้กับธนาคาร เพื่อให้ติดต่อผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์มือถือ  E-mail อินเตอร์เน็ต หรือใช้ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรือวิธีอื่นใด   ในเวลาและความถี่ที่เหมาะสม หรือตามข้อมูลหรือสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารเปิดให้บริการ เป็นต้น หากข้าพเจ้าทำรายการใดผ่านช่องทางดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทุกประการ โดยให้ธนาคารจัดเก็บ เปลี่ยน เพิ่ม ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำหลักฐานยืนยันอีก เว้นแต่ธนาคารจะร้องขอ

(4)    ข้าพเจ้ายินดี และมีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของธนาคารผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด ทุกประเภทหรือติดต่อทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับทางธนาคาร และยินดีให้พนักงานธนาคารระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริการลูกค้ารับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของธนาคารที่มีให้ลูกค้าดีขึ้น

(5)    หากข้าพเจ้าได้รับบัตร/ต่ออายุ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรหรือวงเงินยูโอบี แคชพลัสเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตร/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส ทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส  และข้าพเจ้า (ในฐานะผู้กู้) ตกลงรับผิดชอบชำระหนี้ทั้งหมดอันเนื่องจากการใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัส

(6)    ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติและชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินเชื่อหรือบริการ ทั้งที่มีในขณะนี้ และที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรและ/หรือวงเงินยูโอบี แคชพลัส

(7)    ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมนี้ไว้เพื่อให้การกระทำดังกล่าวข้างต้นทั้งที่ได้กระทำไปก่อนแล้วหรือในขณะนี้หรือที่จะได้กระทำในอนาคตทุกคราวเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

(8)    ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารทำการยกเลิกบัตรเและ/หรือวงเงิน ยูโอบี แคชพลัส หากข้าพเจ้าไม่เปิดบัตร/เปิดใช้วงเงิน ภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

(9)  ข้าพเจ้าได้รับตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส เรียบร้อยแล้ว และทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่แนบมานี้โดยครบถ้วนทุกประการ และตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส ดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายหน้าทุกประการทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล  ยูโอบีไอแคช และวงเงินยูโอบี แคชพลัส

(10) ข้าพเจ้าตกลงว่าธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ และเอกสารการสมัครข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร ผู้สมัครสามารถขอคืนเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ธนาคาร ออกผลพิจารณาใบสมัครแล้ว อย่างไรก็ตามธนาคารมีสิทธิถ่ายสำเนา เอกสารเก็บไว้เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของธนาคารตามกฎหมายต่างๆ

(11) เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูล ของบริษัทข้อมูลเครดิตซึ่งธนาคารเป็นสมาชิก หลังจากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติสินเชื่อ จากธนาคารแล้ว ธนาคาร จะนำส่งข้อมูลสินเชื่อ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับธนาคารให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตซึ่งธนาคารเป็นสมาชิกทราบ

(12) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ และข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทตามคำขอฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้รับสำเนาสัญญาและเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล UOB(I-CASH) และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินยูโอบี แคชพลัส (Cash Plus) จากธนาคารแล้วจึงลงลายมือชื่อให้ไว้กับธนาคารรวมทั้งเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน

Call for Cash

You're eligible for this loan

Maximum Available Cash Amount

Interest Rate

Credit Card No.

Loan Amount

Interest Rate Per Annum

วงเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวจะ ไม่ถูกนำมาคำนวณสำหรับจำนวนเงินที่อนุมัติ 

For 6 and 9 months, the monthly installment will be equal.

การผ่อนแบบยืดหยุ่นค่างวด (Balloon)

สำหรับการผ่อนชำระ 18,24 และ 36 งวด ค่างวดผ่อนชำระต่องวดจะไม่เท่ากันทุกงวด  ซึ่งในแต่ละงวดจะคิดเงินต้น 10% ของเงินต้นคงเหลือรวมกับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ค่างวดผ่อนชำระจะลดลงเรื่อยๆ และเงินต้นคงเหลือทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในงวดสุดท้าย ดังแสดงในจดหมายยืนยันการตอบรับสินเชื่อ ตัวอย่างการผ่อนชำระ คลิก

The monthly installment will be equal.

โอนเงินไปยังบัญชี 

อัพโหลดเอกสารในกรณีที่ขอวงเงินมากกว่า 70,000 บาท โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัตรเท่านั้น

  Review your information

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า โปรแกรมเงินสดทันใจ จากบัตรเครดิต ยูโอบี

  1.     โปรแกรมเงินสดทันใจนี้เป็นการขอเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าในอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต ยูโอบี ซึ่งจะคิดในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี (Effective Rate) ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้รับเงินโอนเข้าบัญชีและสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาผ่อนชำระตามเวลาที่ผู้ขอใช้โปรแกรมเลือกไว้ข้างต้น ผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องมีความสามารถที่จะผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆ ตามที่ระบุในตารางแสดงการผ่อนชำระโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ขอใช้โปรแกรมนี้จะต้องผ่อนชำระหนี้ตามตารางเวลาการผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวอย่างน้อย 5 งวด แต่ถ้าหากผู้ใช้โปรแกรมนี้ประสงค์ที่จะชำระคืนทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด 5 งวดแรก ผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการกดเงินสดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเพิ่มอีกจำนวน 3.21 % ของยอดเบิกถอนเงินสด (อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกรมสรรพากร) เสมือนหนึ่งท่านใช้บริการเบิกถอนเงินสดปกติโดยไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมเงินสดทันใจนี้

  2.     หากผู้ขอใช้โปรแกรมชำระเงินคืนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในงวดใดของโปรแกรมนี้ และบัญชีบัตรเครดิต ยูโอบีของผู้ขอใช้โปรแกรมไม่มียอดค้างชำระแต่อย่างใด ธนาคารจะคงเงินจำนวนส่วนที่ชำระเกินนั้นไว้ในบัญชีบัตรเครดิต ยูโอบีของผู้ขอใช้โปรแกรมโดยไม่ให้ดอกเบี้ย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า“เงินส่วนตั้งพักไว้” โดยจะไม่นำไปลดดอกเบี้ย เงินต้นหรือหนี้ใดๆ ภายใต้โปรแกรมนี้

  3.     จำนวนเงินที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้ชำระตามโปรแกรมนี้ จะถูกนำมาชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของโปรแกรมนี้ก่อน หากมีเงินเหลือจะนำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่ค้างชำระตามบัญชีปกติบัตรเครดิต ยูโอบี ลำดับต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ขอใช้โปรแกรมไม่มีหนี้ค้างชำระตามบัญชี ธนาคารจะคงเงินส่วนที่เหลือนี้ไว้ในบัญชีปกติบัตรเครดิต ยูโอบี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ว่าด้วยเงินส่วนที่ตั้งพักไว้และจะนำเงินส่วนที่ตั้งพักไว้ไปชำระหนี้ที่เรียกเก็บในงวดถัดไป (ถ้ามี) เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ในงวดถัดไปนั้น

  หมายเหตุ

  ·         เงินผ่อนชำระในแต่ละงวด คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินต้นและระยะเวลาผ่อนชำระซึ่งธนาคารอาจปัดเศษค่างวดขึ้นเป็นหลักสิบ

  ·         ในกรณีที่วันสรุปยอดบัญชีดังแสดงไว้ในตัวอย่างตารางผ่อนชำระตรงกับวันหยุด อาจมีผลทำให้จำนวนเงินผ่อนชำระจริงในแต่ละงวดที่ถึงกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากจำนวนที่ได้ระบุในตัวอย่างตารางแสดงจำนวนเงินผ่อนชำระโปรแกรมเงินสดทันใจ จำนวนผ่อนชำระจริงจะแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลในใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งให้ท่านในแต่ละเดือน

  ·         ธนาคารจะแจ้งวันครบกำหนดชำระในแต่ละงวดให้ท่านทราบตามข้อมูลในใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งให้ท่านล่วงหน้าในแต่ละเดือนหนังสือฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินและเงื่อนไขการขอใช้วงเงินบัตรเครดิต ยูโอบีจากโปรแกรมเงินสดทันใจของท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่ 02-2851555 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ระบุไว้ในจดหมายฉบับนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อความในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไป

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้วงเงิน ยูโอบี แคชพลัส โปรแกรมเงินสดทันใจ

  1.     โปรแกรมเงินสดทันใจนี้เป็นการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนให้แก่ลูกค้าบัญชีวงเงิน ยูโอบี แคชพลัส ซึ่งจะคิดในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ต่อปีตามที่ระบุไว้ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้รับเงินโอนเข้าบัญชีและสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาผ่อนชำระตามเวลาที่ผู้ขอใช้โปรแกรมเลือกไว้ข้างต้น โดยผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องมีความสามารถที่จะผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆตามที่ระบุในตารางแสดงการผ่อนชำระซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 6 งวด  ผู้ขอใช้โปรแกรมรับทราบและตกลงยินยอมว่าหากผู้ขอใช้โปรแกรมประสงค์ที่จะชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดภายใน 6 งวดแรกของการผ่อนชำระ  ผู้ขอใช้โปรแกรมจะต้องรับภาระดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้ที่ได้ชำระคืนธนาคารไปแล้วจนถึงวันที่ชำระยอดคงค้างคืนครบทั้งจำนวนในอัตราดอกเบี้ยปกติของสินเชื่อยูโอบี แคชพลัส เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้รับเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนภายใต้โปรแกรมเงินสดทันใจนี้

  2.     หากผู้ขอใช้โปรแกรมผ่อนชำระหนี้เงินกู้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในงวดใดของโปรแกรมนี้ และบัญชีวงเงิน ยูโอบี แคชพลัส ของผู้ขอใช้โปรแกรมไม่มียอดค้างชำระแต่อย่างใด ธนาคารจะคงเงินจำนวนส่วนที่ชำระเกินนั้นไว้ในบัญชี วงเงินยูโอบี แคชพลัส ของผู้ขอใช้โปรแกรมโดยไม่ให้ดอกเบี้ยซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เงินส่วนตั้งพักไว้” โดยจะไม่นำไปลดดอกเบี้ย เงินต้นหรือหนี้ใดๆ ภายใต้โปรแกรมนี้

  3.     จำนวนเงินที่ผู้ขอใช้โปรแกรมได้ชำระตามโปรแกรมนี้ จะถูกนำมาชำระค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ ดอกเบี้ย และเงินต้นที่ค้างชำระรวมทั้งหนี้อื่นใดของโปรแกรมนี้ก่อน หากมีเงินเหลือจะนำไปชำระดอกเบี้ยและเงินต้นที่ค้างชำระตามบัญชีปกติของ วงเงินยูโอบี แคชพลัส เป็นลำดับต่อไปแต่ในกรณีที่ผู้ขอใช้โปรแกรมไม่มีหนี้ค้างชำระตามบัญชี ธนาคารจะคงเงินส่วนที่เหลือนี้ไว้ในบัญชี วงเงินยูโอบี แคชพลัส ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในข้อ 2 ว่าด้วยเงินส่วนที่ตั้งพักไว้ และจะนำเงินส่วนที่ตั้งพักไว้ไปชำระหนี้ที่เรียกเก็บในงวดถัดไป (ถ้ามี) เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระหนี้ในงวดถัดไปนั้น

  หมายเหตุ

  ·         เงินผ่อนชำระในแต่ละงวด คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินต้นและระยะเวลาผ่อนชำระซึ่งธนาคารอาจปัดเศษค่างวดขึ้นเป็นหลักสิบ

  ·         ในกรณีที่วันสรุปยอดบัญชีดังแสดงไว้ในตัวอย่างตารางผ่อนชำระตรงกับวันหยุด อาจมีผลทำให้จำนวนเงินผ่อนชำระจริงในแต่ละงวดที่ถึงกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากจำนวนที่ได้ระบุในตัวอย่างตารางแสดงจำนวนเงินผ่อนชำระโปรแกรมเงินสดทันใจ จำนวนผ่อนชำระจริงจะแจ้งให้ท่านทราบตามข้อมูลในใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งให้ท่านในแต่ละเดือน

  ·         ธนาคารจะแจ้งวันครบกำหนดชำระในแต่ละงวดให้ท่านทราบตามข้อมูลในใบแจ้งยอดบัญชีที่จัดส่งให้ท่านล่วงหน้าในแต่ละเดือนหนังสือฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เงินและเงื่อนไขการขอใช้วงเงิน ยูโอบีแคชพลัสจากโปรแกรมเงินสดทันใจของท่านหากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่ 02-2851555 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ระบุไว้ในจดหมายฉบับนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านตกลงผูกพันและยอมรับตามข้อความในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไป

  Thank you, your request is successfully submitted.

  Thank you for your application.

  Our Staff will contact you to confirm your booking within 24 hours.

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาหน้าบัญชี สำหรับโอนเงิน

  3. เอกสารแสดงรายได้

  3.1 กรณีเป็นพนักงานประจำ

  สลิปเงินเดือน + สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ตัวจริง + สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน

  3.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  สำเนาบัญชีธนาคาร(บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน + สำเนาใบจดทะเบียนการค้า และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

  Please try again.