Image

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี เอ็กซ์เพรส ผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทฯ) มีสิทธิเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อข้าพเจ้าสำหรับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

(ท่านมีสิทธิเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากท่านเรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ภายใน 2-3 วันทำการ.